Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim

Get Adobe Flash player

Translate

Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Bannery

  • Gimnazjum w Radomyślu Wielkim

  • SP w Radomyślu Wielkim

Statystyki:

582597
Dziś
Wczoraj
Ten Tydzień
Ostatni Tydzień
Ten Miesiąc
Ostatni Miesiąc
Wszystkie
271
301
1206
575430
14072
20343
582597

Twoje IP: 54.167.253.186
2017-11-21 12:12:39
Przeszukuj - Kategorie
Przeszukuj - Kontakty
Przeszukuj - Artykuły
Przeszukuj - Doniesienia
Przeszukuj - Zakładki
Search - My RSS Reader

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE
TECHNIK INFORMATYK  - 312[01]

Struktura egzaminu zawodowego obejmuje dwa etapy: etap pisemny i etap praktyczny


Etap pisemny egzaminu zawodowego składa się z dwóch części:
a) podczas części I zdający będą rozwiązywać zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w zawodzie technik informatyk,
b) w części II – zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.


Etap pisemny przeprowadzany jest w formie testu składającego się z zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
Test składa się z dwóch części -  I zawiera 50 zadań, a II – 20 zadań.
Czas trwania etapu pisemnego wynosi 120 minut.

Przyjęto, że w etapie pisemnym zdający może otrzymać za każde prawidłowo rozwiązane zadanie 1 punkt.
Zdający zda ten etap egzaminu, jeśli uzyska:
- z części I – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
- z części II – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.

Etap praktyczny egzaminu sprawdza umiejętności rozwiązywania typowych problemów zawodowych o charakterze „łączenia teorii z praktyką”, właściwych dla zawodu, w zakresie wynikającym z zadania o treści ogólnej, ustalonym w standardzie wymagań egzaminacyjnych.
Czas trwania etapu praktycznego wynosi 240 minut.
Zdający zda ten etap egzaminu, jeśli uzyska co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Zdający zda egzamin zawodowy, jeśli spełni wymagania ustalone dla obu etapów egzaminu


Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu  technik informatyk
Etap pisemny egzaminu obejmuje:
Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie
Absolwent powinien umieć:

1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:
1.1. rozpoznawać podzespoły urządzeń techniki komputerowej na podstawie symboli graficznych, oznaczeń, parametrów i wyglądu;
1.2. rozpoznawać symbole graficzne algorytmów przedstawionych w postaci schematów blokowych;
1.3. rozpoznawać rozkazy i instrukcje stosowane w językach programowania strukturalnego i obiektowego;
1.4. określać funkcje podzespołów urządzeń techniki komputerowej na podstawie schematów blokowych;
1.5. stosować pojęcia, określenia i nazwy charakteryzujące informatyczne systemy komputerowe;
1.6. rozróżniać sformułowania specjalistyczne zawarte w dokumentacji technicznej informatycznych systemów komputerowych;
1.7. interpretować parametry katalogowe urządzeń techniki komputerowej.
2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1. analizować algorytmy przedstawione w postaci schematów blokowych, listy kroków lub drzew decyzyjnych;
2.2. analizować programy (strukturę danych oraz algorytmy);
2.3. stosować narzędzia informatyczne do zbierania, porządkowania, przetwarzania i prezentowania danych;
2.4. stosować zasady programowania strukturalnego i obiektowego;
2.5. zamieniać dane w systemach informatycznych z postaci dziesiętnej na dwójkową oraz szesnastkową i odwrotnie;
2.6. analizować pracę systemów informatycznych na podstawie danych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych testów;
2.7. dobierać urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych;
2.8. stosować zasady instalowania i eksploatowania systemów operacyjnych;
2.9. stosować zasady administrowania siecią lokalną;
2.10. stosować zasady podłączania sieci lokalnej do Internetu;
2.11. stosować zasady ochrony antywirusowej systemów komputerowych.
3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
3.1. dobierać środki ochrony indywidualnej podczas prac związanych z uruchamianiem i eksploatacją urządzeń komputerowych;
3.2. stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska obowiązujące podczas uruchamiania i eksploatacji systemów komputerowych;
3.3. wskazywać skutki działań związanych z nieprawidłowym wykonywaniem prac oraz niestosowaniem norm i obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań technologicznych;
3.4. rozróżniać środki ochrony podczas prac z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń zasilanych energią elektryczną;
3.5. określać czynności związane z udzielaniem pierwszej pomocy w wypadkach porażenia prądem elektrycznym.
Część II - zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą
Absolwent powinien umieć:

1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów, a w szczególności:
1.1. rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z zakresu funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej;
1.2. rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;
1.3. identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta.
2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1. analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;
2.2. sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;
2.3. rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie określonego zadania egzaminacyjnego wynikającego z zadania o treści ogólnej:
Opracowanie projektu realizacji i wykonanie określonych prac z zakresu diagnozowania i usuwania przyczyn wadliwego działania systemu komputerowego.
Absolwent powinien umieć:

1. Ustalać przyczyny wadliwego działania systemu, na podstawie zaobserwowanych objawów, oraz sporządzać harmonogram prac związanych z diagnozowaniem i usunięciem nieprawidłowości w pracy systemu.
2. Wykorzystywać funkcję autodiagnozy systemu komputerowego oraz analizować dokumentację sprzętową lub programową w celu zdiagnozowania usterki.
3. Dobierać i wykorzystywać oprogramowanie diagnostyczne w przypadku, gdy wbudowane narzędzia diagnostyczne nie pozwalają jednoznacznie ustalić przyczyny powstałej nieprawidłowości.
4. Usuwać zlokalizowaną usterkę programową lub sprzętową w sposób jak najmniej inwazyjny, bezpieczny i kompleksowy dla systemu komputerowego.
5. Przywracać sprawność systemu komputerowego i odzyskiwać dane użytkownika oraz zabezpieczać system przed podobnymi usterkami.
6. Sprawdzać poprawność działania systemu komputerowego z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych oraz formułować wnioski o poprawności działania systemu komputerowego.
7. Opracowywać wskazania do użytkowania systemu komputerowego po diagnozie i usunięciu wad.
Niezbędne wyposażenie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego:
Stanowisko komputerowe: komputer podłączony do sieci lokalnej, drukarka sieciowa. Oprogramowanie: pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji), pakiety antywirusowe i diagnostyczne, pakiety z aktualizacją systemu operacyjnego. Stół monterski z doprowadzonym zasilaniem, wyposażony w zabezpieczenie przeciwporażeniowe z widocznym ogólnodostępnym wyłącznikiem awaryjnym. Niesprawny komputer podłączony do przełącznika Ethernet z zablokowanym dostępem do sieci lokalnej i Internetu z uszkodzonym podzespołem lub oprogramowaniem. Narzędzia do demontażu i montażu komputera. Środki ochrony indywidualnej. Pojemnik na odpady. Apteczka

Share

Facebook

Strona Zespołu Szkół w Radomyśłu Wielkim | 39-310 Radomyśl Wielki | ul.Kościuszki - 2 | zsradomysl@zsradomysl.pl | sekretariat@zsradomysl.pl |

2bdc239f8dc96232f09f8d2de4db0ea3.png
05a8846f86456fb99b1e8786705c5c1f.png
2e67d3089629bbdbe96be9f90ec68bbf.png
15addc8072852cfee0d524b2b322bbde.png